Twitter Facebook  Google Youtube

mn.khanacademy.org

Дэлхий даяар хамгийн өндөр хандалт, ашиглалттай, үнэ төлбөргүй, онлайн, нээлттэй сургалтын үйлчилгээ болох  АНУ-ын Хан Академийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын математик, физик, хими, биологи, анатоми, байгаль ба нийгмийн ухаан, мэдээллийн технологи, эдийн засаг, түүхийн  онлайн видео хичээлийг бүрэн орчуулж, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдад нээлттэйгээр, үнэ төлбөргүйгээр ашиглах боломжийг бий болгоно. 
Дэлгэрэнгүй

Student.one.mn

Гүүгэл (Google) корпорацийн дэмжлэгтэйгээр их дээд, ерөнхий боловсролын бүх сургуулиуд болон багш сурагчдыг нь дэлхийд хамгийн өргөн ашиглагддаг, үнэ төлбөргүй, нээлттэй боловсролын багц үйлчилгээгээр хангаж байна.
Дэлгэрэнгүй

one.mn

Бүх түвшний сургуулийн багш, сурагчид болон олон нийтэд зориулсан онлайн видео хичээлүүд, холбогдох сургалтын материалууд, гарын авлагын сан. 
Эдгээр видео хичээл, холбогдох материалыг бүх хүн үнэ төлбөргүй ашиглана. Өнөөгийн байдлаар англи хэл, компьютерийн болон бусад 155 видео хичээлийг бэлтгэн оруулаад байна.
Дэлгэрэнгүй

creativecommons.mn

2012 оны 6-р сард ЮНЕСКО-гоос “Боловсролын нээлттэй нөөц” дэлхийн чуулганыг зохион байгуулж, тунхаг гаргасан билээ. Уг Тунхагт Боловсролын нээлттэй нөөцийг төрийн санхүүжилтээр дэмжихийг дэлхийн улс орнуудад уриалж, ард түмний татварын мөнгөөр санхүүжиж бүтээгдсэн аливаа оюуны өмч нь тухайн улсынхаа оюуны бүтээлч хамтын өмч байх үзэл санааг зөвлөмж болгосон.
Дэлгэрэнгүй

1234

НЭЭЛТТЭЙ АКАДЕМИ ТӨСӨЛ

Хан Академийн онлайн видео хичээлийн сургалтын арга зүй, агуулга, суралцагчдад хүрч байгаа нь уламжлалт танхимийн сургалтын арга зүйгээс шинэлэг, суралцагчдын судлагдахууныг бие дааж ойлгох, танхимаас олж авсан мэдлэгээ сэргээж баяжуулах, сургалтын нэмэлт хэрэглэгдэхүүнээр хэрэглэхэд үр дүнтэй байгаа нь АНУ төдийгүй дэлхийн 24 улс ач холбогдлыг нь үнэлэн, эх хэл рүүгээ орчуулж байна.

Дэлгэрэнгүй +

МОНГОЛ ХЭЛ ТӨСӨЛ

Монгол Улс үндэстэн оршихуйн үндэс болсон эх хэл, соёл, сэтгэлгээний үндэсний дархлааг бэхжүүлж, бүх түвшний боловсрол, сургалтын чанар, иргэдийн харилцааны соёлын түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор бүх нийтийн монгол кирилл бичгийн онлайн нээлттэй сургалтын тогтолцоог бий болгох “Монгол Хэл” төслийг хэрэгжүүлж, монгол хэл, бичгийн нийтээр даган мөрдөх монгол хэлний онлайн тайлбар толийг бүтээнэ.

Дэлгэрэнгүй +

Хамтран ажиллах санал


  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 976.11.329688

Багш нарын бүлгэмүүд

Scroll to Top